en
vi
Referral Referral
Campaign Campaign
Let us do the work, while you earn the bonuses up to 50 million Giới thiệu ứng viên - Nhận liền tiền thưởng lên đến 50 triệu đồng
Refer Candidate Giới thiệu ứng viên
Sub background
Introduction Giới thiệu
Reach More Talent Tiếp Cận
Ứng Viên Tiềm Năng
The program manages to recruit the best candidates through the referral of internal employees. Chương trình tuyển dụng ứng viên qua sự giới thiệu của nhân viên nội bộ.
Brand Ambassadorships Quảng Bá
Thương Hiệu
Create opportunities for potentially free brand ambassadorships. Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng của công ty và đội ngũ nhân tài.
Employee Satisfaction Thu Hút
Nhân Viên
Improve employee engagement in more meaningful ways. Cái thiện sự tương tác giữa các nhân viên trong công ty.
Save On Times & Cost Tiết Kiệm
Thời Gian & Chi Phí
Referred candidates have been already pre-qualified by the employee Các ứng viên tài năng đã được đánh giá trước thông qua nhân viên nội bộ.
Rewards Giải Thưởng
How it works? Quy Trình Giới thiệu

Search For Jobs Tìm Hiểu Vị Trí Tuyển Dụng

Update recruitment information via Bestarion's social media platform & website. Cập nhật thông tin tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông của Bestarion.

01

Refer Friends Giới Thiệu Ứng Viên

Introduce potential candidates about the vacancy. Giới thiệu tới ứng viên tiềm năng về vị trí tuyển dụng.

02

Submit & Get Referral Bonus Gửi CV & Nhận Thưởng

Send potential candidates CVs by sending via email recruitment@bestarion.com. Gửi CV của ứng viên bằng cách gửi về địa chỉ email recruitment@bestarion.com.

03
Process
FAQ Câu Hỏi Thường Gặp
Is the referrer's information confidential? Thông tin của người giới thiệu có được bảo mật không?
Your contact information will be kept confidential and will not appear anywhere on the website and social media Thông tin liên hệ của bạn sẽ được giữ bí mật và sẽ không xuất hiện ở bất kỳ đâu trên trang web và mạng xã hội
How many candidates can be submitted? Có bao nhiêu ứng viên có thể được nộp?
The program does not limit the number of referrals for each position as well as the number of referral positions. The program also does not limit the total amount of bonuses you can get from referring candidates. Chương trình không giới hạn số lượng giới thiệu cho từng vị trí cũng như số lượng giới thiệu. Chương trình cũng không giới hạn tổng số tiền thưởng bạn có thể nhận được từ việc giới thiệu ứng viên.
If many people refer to the same candidate, how will it be handled? Nếu nhiều người cùng giới thiệu một ứng viên thì sẽ xử lý như thế nào?
If many people refer to a candidate at the same time, Bestarion will contact the candidate and the candidate will choose one of the recommenders to represent the candidate. Only the selected person will receive the bonus for successful referral. Nếu nhiều người giới thiệu một ứng viên cùng một lúc, Bestarion sẽ liên hệ với ứng viên đó và ứng viên sẽ chọn một trong những người giới thiệu đại diện cho ứng viên. Chỉ người được chọn mới nhận được tiền thưởng khi giới thiệu thành công.
How to know the recruitment status? Làm thế nào để biết tình trạng tuyển dụng?
All updates on the recruitment situation will be updated regularly on Bestarion's social media. Mọi thông tin cập nhật về tình hình tuyển dụng sẽ được cập nhật thường xuyên tại các kênh truyền thông của Bestarion.
When should you pay referral bonuses? Khi nào bạn sẽ nhận được phần thưởng?
For bonuses from 10,000,000 VND or more, the Company will allocate as follows:
  • bonus after the referred person passes 02 months of working or probation time (if any)
  • remaining bonus will be paid after 06 months of working (including probation period (if Yes))
For bonuses under 10,000,000 VND, it will be paid once after 3 months from the date of the referred person starts working (including the probationary period). If the referred employee leaves before 3 months from the date of employment, the referrer will not receive the bonus
Đối với các khoản thưởng từ 10.000.000 đồng trở lên, Công ty sẽ phân bổ như sau:
  • Thưởng sau khi người được giới thiệu vượt qua 02 tháng làm việc hoặc thử việc (nếu có)
  • Phần thưởng còn lại sẽ được trả sau 06 tháng làm việc (bao gồm cả thời gian thử việc (nếu Vâng))
Tiền thưởng dưới 10.000.000 VND sẽ được trả một lần sau 3 tháng kể từ ngày người được giới thiệu bắt đầu làm việc (kể cả thời gian thử việc). Nếu nhân viên được giới thiệu rời đi trước 3 tháng kể từ ngày làm việc, người giới thiệu sẽ không nhận được tiền thưởng
EARN FOR EVERY REFERRAL! NHẬN THƯỞNG MÊ SAY!
Get paid while you helping others. Nhận thưởng liền tay trong khi bạn giới thiệu ứng viên tài năng cho Bestarion.