Quality Policy

1. Purpose

Describe the company’s quality policy, applicable from 2016 onwards.

2. Main Content

2.1. Vietnamese Version

Công ty TNHH Phần mềm Bestarion cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực trong duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm thỏa mãn cao nhất các yêu cầu của khách hàng và sự phát triển bền vững của công ty, thông qua các điều sau:

 • Các hoạt động để đáp ứng hay cải thiện sự thỏa mãn yêu cầu của khách hàng luôn là ưu tiên cao nhất.
 • Ban điều hành công ty cam kết xem xét định kỳ, nhằm duy trì và cải tiến hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng cho các mục tiêu sau:
  • Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hiện tại.
  • Phù hợp với những thay đổi của mục tiêu kinh doanh và nhu cầu thị trường.
 • Các trưởng đơn vị và bộ phận là người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ do mình phụ trách
 • Phòng ban / dự án chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng và cải tiến hệ thống quy trình cho phòng ban, dự án của mình, thỏa các tiêu chuẩn mà công ty được chứng nhận, với sự hỗ trợ của Bộ phận quản lý chất lượng (QM).
 • Các trưởng đơn vị và bộ phận có trách nhiệm cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân viên thuộc bộ phận mình
 • QM chịu trách nhiệm ban hành và giám sát việc tuân thủ quy trình của toàn Công ty

2.2. English Version

Bestarion is committed to providing full resources in maintaining and improving continuously our quality management system in accordance with international standards, with a view to satisfying at the highest level customers’ requirements and the need for sustainable development of the company, by means of the following:

 • Activities for meeting or improving customer satisfaction, always as top priorities.
 • Commitment by the company’s Board of Directors to periodic reviews, in order to maintain and improve the performance of the quality management system for achieving the following objectives:
  • Satisfaction of existing customers’ requirements.
  • Accordance with changes in business objectives and market demands.
 • Head of departments being accountable for the quality of their respective products and services within the scope of their functions and tasks.
 • Head of each Department / Project is accountable for developing / improving processes under his / her department to conform to Bestarion’s certified standards with support from Quality Management department (QM).
 • Head of each Department / Project is responsible for training, upgrading their employees to meet the requirements to do their jobs.
 • QM is responsible for publishing and auditing the applications of processes in reality.