Want to start a project with Bestarion ?

Bạn muốn bắt đầu một dự án với Bestarion?

I confirm that the Contact Information provided to Bestarion is my own, or I am authorised to give it to Bestarion. I understand and agree that the information will be used as described in Bestarion's Privacy Policy.
Tôi xác nhận rằng Thông tin liên hệ được cung cấp cho Bestarion là của riêng tôi hoặc tôi được ủy quyền cung cấp cho Bestarion. Tôi đã hiểu và đồng ý rằng thông tin sẽ được sử dụng như được mô tả trong Chính sách bảo mật của Bestarion.

What’s next?

  1. We’ll contact you within 24 hours with more information on our next steps. In the meantime, you can check out our success stories and our blog
  2. Our next step will be to collect all the requirements for your project, clarify your business objectives, and expectations towards our cooperation.
  3. After that, we’ll develop a proposal for you.

Các bước tiếp theo?

  1. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ để trao đổi chi tiết hơn. Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về câu chuyện thành côngblog của Bestarion.
  2. Tiếp nhận tất cả các yêu cầu từ dự án của bạn, làm rõ các mục tiêu kinh doanh của bạn cũng như sự kì vọng cho việc hợp tác của chúng ta.
  3. Chúng tôi sẽ xây dựng một Đề xuất hợp tác (Proposal) phù hợp với nhu cầu của bạn.